LNVH studies practices concerning Scientific Harassment


Update mei 2019: Het rapport ‘Harassment in Dutch academia. Exploring manifestations, facilitating factors, effects and solutions’ is op 6 mei 2019 verschenen. Casuïstiek kan echter nog altijd gedeeld worden met het LNVH. Individuele cases zijn van cruciaal belang om papier met praktijk te kunnen vergelijken en om wangedrag en intimidatie op structureel niveau aan te kaarten bij de universiteiten. Het is dus ontzettend waardevol als zaken met ons worden gedeeld. U kunt ons bereiken via info@lnvh.nl

 

LNVH onderzoekt: praktijken rondom Scientific Harassment. Deelt u uw ervaringen?

Al jarenlang ontvangt het LNVH berichten uit het veld met betrekking tot het (opzettelijk) dwarsbomen van de carrière van wetenschappers. Het gaat dan om zaken als: het stelen van data, (onterechte) auteurschappen op publicaties, achterstelling bij het toekennen van management- en onderzoekstaken, het opzettelijk zwart maken of juist onzichtbaar maken van personen bij bijvoorbeeld commissies, het (negatief) beïnvloeden van de omgeving, het dwarsbomen van onderzoeksprocessen et cetera. Het LNVH definieert dit soort obstructie in het uitvoeren van wetenschap als Scientific Harassment*. Om meer inzicht te krijgen in dit concept, doen Prof. Marieke van den Brink, Prof. Yvonne Benschop en Marijke Naezer (Radboud Universiteit, Nijmegen), in opdracht van het LNVH, een exploratief kwalitatief onderzoek.

In dit onderzoek staan de ervaringen van vrouwelijke wetenschappers centraal. Door het verzamelen van concrete casussen op basis van ervaringen uit de praktijk hopen de onderzoekers inzicht te krijgen in praktijken rondom Scientific Harassment. We roepen u daarom op om uw ervaringen met Scientific Harassment met de onderzoekers te delen, ook als u inmiddels niet meer werkzaam bent in de wetenschap. U kunt uw reactie per mail sturen naar Marijke Naezer (of anoniem per post: Radboud Universiteit, t.a.v. Marijke Naezer, postbus 9104, 6500 HE Nijmegen), graag vóór 31 oktober. Bij voorkeur graag uw casus zo uitgebreid mogelijk beschrijven; hieronder bieden we daarvoor een aantal (niet noodzakelijke) richtlijnen.

Bij voorkeur horen we over praktijken die zijn uitgeoefend binnen Nederlandse universiteiten bij vrouwelijke wetenschappers in de functie van promovendi, onderzoeker, docent, universitair docent, universitair hoofddocent en hoogleraar; het is daarbij niet van belang hoe lang het geleden is. U kunt rapporteren over één of meerdere ervaringen die u heeft gehad. Bij de beschrijving van uw casus kunt u een aantal zaken die mogelijk van belang zijn opnemen in uw verhaal. Let op, dit is niet noodzakelijk.

  • uw positie als wetenschapper, zoals functie, leeftijd, culturele achtergrond, wetenschappelijke discipline/ vakgebied et cetera
  • omschrijving van de andere partij, zoals geslacht, functie, leeftijd, culturele achtergrond, wetenschappelijke discipline/ vakgebied et cetera
  • een situatieschets: het jaar dat het plaatsvond, de context, de rollen van de betrokkenen, de belangen et cetera
  • de praktijken van Scientific Harassment: wat gebeurde er precies? Wat was uw reactie? Heeft u het bespreekbaar gemaakt, bijvoorbeeld bij de ander, uw collega’s of uw leidinggevende? Waarom wel/ niet?
  • de gevolgen van deze vorm van Scientific Harassment: wat deed het met u? Welke gevolgen had het voor uw carrière? Waren er gevolgen voor de carrière van de ander? et cetera.

Mocht u (liever) uw verhaal willen toelichten in een interview met de onderzoekers, dan kunt u dit aangeven. Uw gegevens worden gebruikt om algemene verschijningsvormen van Scientific Harassment te identificeren. De verhalen worden dus volledig anoniem en vertrouwelijk verwerkt en zullen uitsluitend met expliciete toestemming en niet herleidbaar worden gepubliceerd.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Vriendelijke groeten,

Namens het bestuur en bureau van het LNVH en het onderzoeksteam van de Radboud Universiteit,

Prof. Dr. Halleh Ghorashi, bestuurslid LNVH
Prof. Dr. Marieke van den Brink, projectleider onderzoeksteam

 

*Het begrip Scientific Harassment dient niet te worden verward met sexual harassment. Scientific harassment is een breder begrip. Hieronder valt niet alleen seksueel ongewenst gedrag, maar ook andere vormen van ongewenst gedrag.


LNVH studies practices concerning Scientific Harassment. Will you share your experiences?

For years, the Dutch Network of Women Professors (LNVH) has been hearing about the deliberate obstruction of scientists’ careers. This includes: stealing data, unjustified authorships, subordinating people in assigning management and research tasks, intentional discrediting or making others invisible for e.g. committees, influencing the work environment negatively, frustrating research processes et cetera. LNVH defines these obstructions in doing science as Scientific Harassment*. To get more insight in this concept, LNVH has commissioned Prof. Marieke van den Brink, Prof. Yvonne Benschop and Marijke Naezer (Radboud University, Nijmegen) to conduct an exploratory qualitative research.

In this research, the experiences of women academics are the central focus. By collecting concrete case descriptions based on their experiences, the research team aims to get more insight in practices with regard to Scientific Harassment. We therefore kindly ask you to share your experiences with the research team. If you are not working in academia anymore, your response will be appreciated as well. You can send your response by email to Marijke Naezer (or anonymous via post: Radboud Universiteit, attn. Marijke Naezer, postbus 9104, 6500 HE Nijmegen), before October 31st. Preferably describe your case as comprehensive as possible; hereafter you’ll find some guidelines for it. Please note that these are not required.

The research team would like to receive cases or practices that were experienced by women academics within Dutch universities. Women academics include PhD students, researchers, lecturers, assistant professors, associate professors and full professors: it is not important how many years ago it happened. You may report about one or more experiences you have had and your case description may include one of the following features. Please note that it is not obligatory to describe all these issues.

  • Your position as an academic, e.g. position, age, cultural background, scientific discipline et cetera
  • A description of the other person or people involved, e.g. position, age, cultural background, scientific discipline et cetera
  • A description of the situation: the year the incident took place, the context, the roles of the people involved, the different interests et cetera
  • The practices of Scientific Harassment: what happened exactly? What was your response? Did you discuss it, for example with the other party involved, colleagues, or your supervisor/ manager? Why did you or didn’t you?
  • The consequences of this form of Scientific Harassment: What did it mean for you? How did it influence your career? Where there any consequences for the other person involved? Et cetera.

If you would (rather) like to share your story in a personal interview, please let the research team know in your email. Your stories will be used to identify general manifestations of Scientific Harassment. The stories that are collected will remain confidential and anonymous and will only be used for publication with explicit permission of the respondents and will not be traceable.

Thank you very much in advance!

Kind regards,

On behalf of the board and the bureau of the LNVH and the research team at Radboud University,

Prof. Halleh Ghorashi, board member LNVH
Prof. Marieke van den Brink, project leader research team

 

*Please note that the concept of Scientific Harassment can include, but is not limited to, sexual harassment.