LNVH OPZIJ Wisselleerstoel


Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren en OPZIJ lanceerden op 1 juni 2017 de LNVH OPZIJ wisselleerstoel: een profileringsleerstoel voor gendergerelateerd onderzoek ter bevordering van de doorstroom van vrouwen in de wetenschap. 

Geschiedenis en nieuwe vorm
De Opzijleerstoel werd in 1997 ingesteld aan de Universiteit van Maastricht door het bestuur van de Stichting Opzij, samen met de redactie van Opzij en de directie van de Weekbladpers. De leerstoel is sinds 1998 door vijf achtereenvolgende hoogleraren bezet. In 2017 gaat de leerstoel in nieuwe vorm als LNVH OPZIJ Wisselleerstoel verder. Vrouwelijke wetenschappers (UHD's) werkzaam bij een bij de VSNU aangesloten universiteit kunnen aanspraak maken op de leerstoel, en wetenschappers uit alle vakgebieden komen in aanmerking, mits hun onderzoek aantoonbaar gendergerelateerd is.

Doel
De LNVH OPZIJ wisselleerstoel is in het leven geroepen om een impuls te geven aan de carrière van vrouwelijke wetenschappers in de hoogste echelons van de Nederlandse wetenschap. Daarnaast is de wisselleerstoel specifiek bedoeld om onderzoek naar gendergerelateerde thema's te ondersteunen en zichtbaarder te maken.

Opzet en criteria
De leerstoel is onbezoldigd. Er is een profileringsbudget aan verbonden van €5.000 per jaar. De hoogleraar verricht haar werkzaamheden – onderzoek, onderwijs en publicitaire activiteit naar buiten – als werknemer van de eigen universiteit. Voor de start van de wisselleerstoel wordt een suggestie gedaan in het in te dienen leerstoelplan. De wisselleerstoelhouder dient echter zo spoedig als mogelijk in functie te treden in het betreffende academisch jaar. De leerstoel heeft het karakter van een wisselleerstoel, met als gevolg dat de bijzonder hoogleraar wordt benoemd voor een periode van twee jaar en heeft een omvang van 0,4 fte. De leerstoel dient (in principe) als opstap naar een gewoon hoogleraarschap, aansluitend op de wisselleerstoelperiode.

Gewenste kwalificaties:        

De kandidaat-LNVH OPZIJ leerstoelhouder:

  • is een ervaren onderzoeker blijkend uit een promotie en hooggewaardeerde (internationale) publicaties;
  • is een (internationaal) erkend en gereputeerd deskundige en heeft overzicht over de ontwikkelingen binnen haar vakgebied;
  • beschikt over een up-to-date nationaal en internationaal netwerk;
  • is succesvol gebleken in het aantrekken van tweede en derde geldstroom;
  • heeft gevoel voor en is succesvol gebleken in de valorisatieaspecten (social impact) van onderzoek;
  • beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
  • doet toonaangevend onderzoek naar een gendergerelateerd thema;
  • heeft de kwaliteiten om als ambassadeur voor de leerstoel op te treden.  

Het structuurrapport voor deze leerstoel is op te vragen bij het LNVH bureau via info@lnvh.nl.

Werving
De vacature voor LNVH OPZIJ hoogleraar is tijdelijk bevroren en de deadline die eerder was gesteld op 13 juli zal daarmee dus worden opgeschort. Er zijn binnen de universiteiten op bestuurlijk niveau enkele bezwaren geuit tegen de voorwaarden waarop de wisselleerstoel nu is gebaseerd. In overleg met het rectorencollege zullen daarom afspraken worden gemaakt voor vervolgstappen. Deze zullen begin september worden genomen. Let wel: de deadline wordt dus enkel opgeschort. Wij hechten waarde aan een heldere communicatie over de leerstoel, zeker richting de indieners/kandidaten. Mochten er vragen zijn, neemt u dan vooral contact op via info@lnvh.nl / 030 600 1361. Het LNVH en stichting OPZIJ betreuren de eventuele verwarring die er mogelijk is ontstaan bij potentiële indieners en de vertraging die we oplopen in het benoemingsproces van de eerste LNVH OPZIJ hoogleraar, maar kijken uit naar het begin van het academisch jaar waarin we de nieuwe stand van zaken kunnen delen.