Prof. dr. Joke van Saane


Prof. dr. Joke van Saane

Prof. dr. Joke van Saane wordt per 1 september 2014 benoemd op de leerstoel Onderwijs Theologie en Religiestudies aan de VU.

De nieuwe onderwijsleerstoel is gericht op onderwijsvernieuwing en innovatie. Het onderwijs aan de Faculteit der Godgeleerdheid wordt gekenmerkt door de dialoog vanuit zeer uiteenlopende levensbeschouwelijke perspectieven. De ambitie is om professionals op te leiden die als expert in religie, levensbeschouwing en zingeving in de samenleving functioneren. Daartoe dient zowel de verbondenheid met de eigen traditie als de wetenschappelijke distantie gewaarborgd te blijven. De leerstoel Onderwijs Theologie en Religiestudies richt zich op de thema’s die uit deze ambitie voortvloeien met als doel vernieuwend onderwijs tot stand te brengen en onderzoek van dit onderwijs te initiëren en te coördineren.

De leerstoel heeft drie speerpunten: interdisciplinariteit van religie en theologie, de combinatie van betrokken binnenperspectief en afstandelijk buitenperspectief, en de implementatie in de onderwijscontext.

Over Joke van Saane
Van Saane studeerde Psychologie en Onderwijskunde en promoveerde op het terrein van de godsdienstpsychologie met een onderzoek naar de rol van emoties in de religieuze ervaring. Sinds 2001 is zij aan de faculteit verbonden als universitair (hoofd)docent. Zij publiceerde o.a. over gebedsgenezingen, calvinisme, fundamentalisme en leiderschap. Joke van Saane heeft veel onderwijservaring, zowel binnen de bachelor- als de masteropleidingen. Bovendien was zij lid van tal van commissies over de ontwikkeling van het onderwijs, voorzitter van de facultaire opleidingscommissie en opleidingsdirecteur van de joint bachelor theologie.