Best Practices Rapport


Best Practices Rapport

Het project Best Practices beoogde: Het opbouwen en aanvullen van een overzicht van "best practices" op het terrein van maatregelen en beleid en dit ook publiceren. Het signaleren van hiaten in het arsenaal van "best practices" en het aanvragen en/of aansturen van nader toegepast onderzoek op die onderwerpen.

In 2006 werd, op basis van een subsidie van SoFoKles (Sociaal Fonds voor de Kennissector) het project ‘Op zoek naar Best Practices' gestart. Hierin werden bestaande beleidsmaatregelen bij universiteiten, die tot doel hebben de vertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies te bevorderen, geïnventariseerd en geëvalueerd. De globale doelstelling van dit onderzoek was om universiteiten die willen werken aan het verminderen van de ondervertegenwoordiging van vrouwen de mogelijkheid te bieden de in hun situatie optimale maatregelen te kiezen. Deze keuze kan plaats vinden op basis van een overzicht van maatregelen waarvan nagegaan is of ze het beoogde effect hebben en door dergelijke instellingen acceptabel geacht worden. Het onderzoek werd door een toenmalig LNVH-bestuurslid begeleid en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam uitgevoerd door onderzoeker Tanya Timmers.

Het onderzoeksverslag "Op zoek naar ‘Best Practices", een onderzoek naar de effectiviteit van emancipatiebeleid in de periode 2000-2007 aan 14 Nederlandse universiteiten" verscheen in 2007. Het werd op de website van SoFoKleS gepubliceerd, en daarnaast uiteraard hier op de eigen LNVH website.

Download rapport