Oproep kandidaten Valkhofleerstoel 2008


Oproep kandidaten Valkhofleerstoel 2008

Valkhofleerstoel 2008

Het doel van de Valkhofleerstoel, ingesteld door het UMC St Radboud, is het stimuleren van wetenschappelijke ontwikkelingen en het verkennen van de strategische relevantie voor het UMC St Radboud van ontwikkelingen in de zorg en de wetenschap, in het bijzonder door vrouwelijke wetenschappers van naam. Het UMC wil de Valkhofleerstoel inzetten om de doorstroming van vrouwelijke wetenschappers naar topposities te bevorderen.
De benoemingsadviescommissie Valkhofleerstoel verneemt graag vóór 15 juni 2007 namen van binnen- en/of buitenlandse vrouwelijke kandidaten.


In het leerstoelenplan van het UMC St Radboud was de afgelopen zeven jaar de Wisselleerstoel opgenomen. De invulling van deze leerstoel is succesvol gebleken door het aantrekken van goede kandidaten, te weten:
• in 2002 (voordracht 2001) prof. Buchwald (USA), op voorstel van de afdeling Interne Geneeskunde;
• in 2003 (voordracht 2002) prof. Beaty (USA), op voorstel van de afdeling Epidemiologie;
• in 2004 (voordracht 2003) prof. Yki-Jarvinen (Finland), op voorstel van de afdeling Diabetologie;
• in 2005 (voordracht 2004) prof. Muller (Frankrijk), op voorstel van de afdeling Nierziekten;
• in 2006 (voordracht 2005) prof. Stewart (Canada), op voorstel van de afdeling Huisartsgeneeskunde;
• in 2007 (voordracht 2006) prof. Smits-Engelsman (Nederland), op voorstel van de afdeling Revalidatiegeneeskunde;
• in 2008 (voordracht 2007) prof.Guay-Woodford (USA), op voorstel van de afdeling Antropogenetica en Fysiologie.

Teneinde de leerstoel meer luister te geven is de naam Wisselleerstoel gewijzigd in Valkhofleerstoel en wordt er een programma in het Valkhofmuseum georganiseerd, waarbij ook de Raad van Bestuur van het UMC St Radboud betrokken is. De Valkhofleerstoel wordt mede mogelijk gemaakt door een legaat van de heer M.J. Jurgens. Vanuit dit legaat wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld van €6.810,-.

Het doel van de leerstoel is het stimuleren van wetenschappelijke ontwikkelingen en het verkennen van de strategische relevantie voor het UMC St Radboud van ontwikkelingen in de zorg en de wetenschap, in het bijzonder door vrouwelijke wetenschappers van naam. Het UMC wil de Valkhofleerstoel inzetten om de doorstroming van vrouwelijke wetenschappers naar topposities te bevorderen.

De Raad van Bestuur UMC St Radboud heeft in een Benoemingsadviescommissie Valkhofleerstoel ingesteld, bestaande uit mw. prof. dr. A. Kuijpers-Jagtman (voorzitter), prof. dr. P. Smits, mw. prof. dr. T. Lagro-Janssen en hr. G. Penders (student-lid).

De commissie stelt het op prijs vóór 15 juni 2007 namen te vernemen van binnen- en/of buitenlandse vrouwelijke kandidaten die voor benoeming in aanmerking zouden kunnen komen. Wij verzoeken u daarbij de overwegingen voor uw keuze te vermelden en aan te geven hoe aan onderstaande criteria wordt voldaan (per kandidaat maximaal twee A-4), alsmede het curriculum vitae en een literatuurlijst van de beoogde kandidate mee te zenden.

- De kandidate is bij voorkeur internationaal erkend en toonaangevend op haar vakgebied.
- Er dient een UMC-brede lezing gegeven te worden door de nieuwe hoogleraar en de organiserende afdeling.
- Er dient een researchdiscussie plaats te vinden tussen de Valkhofleerstoelhouder en de organiserende afdeling.
- Er dient altijd sprake te zijn van onderwijskundige inbedding van de leerstoel, door middel van bijvoorbeeld een lunchcollege.
- Een of meerdere afdelingen dienen zich bereid te verklaren de kandidate tijdens het verblijf in Nijmegen te accommoderen en als gastheer op te treden.
- Het onderzoek van de kandidate kan worden gerelateerd aan de onderzoeksspeerpunten van het UMC en kan ook betrekking hebben op het onderwijs.
- De selectie van de kandidate draagt bij aan de internationale profilering van het UMC, met name aan de vorming van nieuwe, of intensivering van bestaande, internationale samenwerkingsverbanden.
- De werkzaamheden van de kandidate zullen (minimaal voor de duur van de leerstoel) andere wetenschappers uit binnen- en buitenland naar Nijmegen trekken.
- De kandidate heeft bij voorkeur nog niet eerder in Nederland een visiting professorship bekleed.
- De kandidate draagt bij voorkeur bij aan de synergie tussen onderzoekslijnen.

De commissie verzoekt U nadrukkelijk ervan af te zien een eventuele kandidaat in een vroeg stadium te polsen, teneinde geen verwachtingen te wekken, die later niet gehonoreerd kunnen worden.
De commissie laat tevens weten dat ook kandidates die niet in 2008, maar in een later stadium daadwerkelijk invulling aan de leerstoel zouden kunnen geven, voor de Valkhofleerstoel voordracht 2008 in aanmerking kunnen komen. Tevens kunnen reeds eerder door u genoemde kandidates opnieuw worden voorgedragen.

Wij vragen u uw suggesties te sturen naar de secretaris van de Benoemingsadviescommissie: mw. mr. P.J.G. Exterkate, 18 Staf P&O, UMC St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.
Namens de Benoemingsadviescommissie danken wij u op voorhand voor uw bijdrage.

Hoogachtend,
Namens de Raad van Bestuur
prof. dr. D.J. Ruiter,
decaan/vice-voorzitter