Corrie Hermann Prijs 2007 geopend


Corrie Hermann Prijs 2007 geopend

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (vnVa) heeft de aanmelding voor de Corrie Hermann Prijs 2007 opengesteld. De vnVa kent deze prijs periodiek toe aan vrouwelijke artsen die zich binnen hun werk profileren en daarmee bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging. Enkele van deze doelstellingen zijn: versterking van de positie van de vrouwelijke arts in de medische professie, bestrijding van discriminatie op grond van geslacht (met name binnen de gezondheidszorg) en stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg. Kandidaten dienen vóór 1 oktober 2006 aangemeld te zijn bij het secretariaat van de vnVa, t.a.v. Commissie Corrie Hermann Prijs, Postbus 432, 4200 AK Gorinchem of e-mail vnvamail@vnva.nl (o.v.v. genoemde commissie). Het initiatief voor aanmelding kan nadrukkelijk óók van de kandidaat zelf uitgaan. De prijs wordt uitgereikt tijdens een symposium dat de vnVa organiseert in het voorjaar van 2007, gekoppeld aan de jaarvergadering van de vereniging. Het thema van het symposium wordt in overleg met de winnaar bepaald.

Zowel wetenschappelijk onderzoek als maatschappelijke projecten van een vrouwelijke arts komen in aanmerking. Ingezonden voordrachten dienen gedegen onderbouwd te zijn door een samenvatting van het onderzoek of het project en met name de betekenis ervan voor de doelstellingen van de vnVa. Ook kan de inzending bestaan uit een gedetailleerde beschrijving van een activi­teit die voor deze prijs in aanmerking zou komen. Er dient altijd naast een uitgebreide motivatie ook een curriculum vitae, aangevuld met persoonlijke gegevens, meegestuurd te worden, inclusief een correspondentieadres. De Commissie Corrie Hermann Prijs toetst de inzending onder meer op maat­schap­pelij­ke rele­vantie, de relatie met vrouwen en gezondheidszorg en uiteraard het eman­cipatoire aspect ten aanzien van zowel de arts als de patiënt. Ook wordt gekeken of de kandidaat al dan niet een pioniersrol heeft vervuld. De prijs is genoemd naar de vrouw die als voorzitter van de vnVa van 1975 tot 1981 een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de doelstellingen van de vereniging.

In 2006 is de prijs uitgereikt aan Maria van den Muijsenbergh, die naast huisarts tevens senior onderzoeker is bij de afdeling huisartsgeneeskunde sectie Vrouwenstudies medische wetenschappen UMC St. Radboud te Nijmegen. Daarnaast is ze onder meer als docent verbonden aan de afdeling huisartsgeneeskunde van UMC St. Radboud. Maria van den Muijsenbergh heeft de prijs gekregen vanwege haar niet aflatende inzet voor de verbetering van de medische positie van mensen in kwetsbare posities zoals migranten, vluchtelingen en illegalen. Ze geeft daarbij speciale aandacht aan allochtone vrouwen en vrouwen zonder papieren die te maken hebben met specifieke medische bedreigingen op het terrein van de reproductieve gezondheid en (seksueel) geweld. Daarnaast is zij een zeer gewaardeerde en actieve huisarts die altijd het belang van aandacht voor vrouwen – patiënt én arts –benadrukt.

Kort profiel vnVa
De vnVa versterkt de positie van Nederlandse vrouwelijke artsen en de aandacht voor seksespecifieke geneeskunde. De vnVa neemt daartoe onder meer actief deel aan het publieke debat over zaken die van belang zijn voor de gezondheid van vrouwen en de rol van artsen hierin. Daarnaast ondersteunt zij vrouwelijke artsen via trainingen bij het functioneren binnen de dagelijkse medische praktijk. De leden van de vnVa ondersteunen en inspireren elkaar.