Privacy statement


Privacy statement

PRIVCACYBELEID VAN HET LANDELIJK NETWERK VROUWELIJKE HOOGLERAREN

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (hierna ‘LNVH’) verwerkt van zijn aangeslotenen en websitebezoekers.

Indien u zich aansluit bij het LNVH, een donatie doet of om een andere redenen persoonsgegevens aan het LNVH verstrekt, geeft u het LNVH uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is het bureau van het LNVH, Van Vollenhovenlaan 659, 3527 JP Utrecht. T: 030 600 1360 M: info@lnvh.nl

2. Het LNVH verwerkt de volgende gegevens:
2.1 LNVH-aangeslotenen wordt middels een aanmeldformulier gevraagd de volgende gegevens te verstrekken:
a) functietitel
b) titel
c) initialen
d) voornaam
e) achternaam
f) e-mailadres
g) universiteit of instelling
h) faculteit
i) expertise

2.2 Ambassadeurs wordt gevraagd de volgende gegevens te verstrekken:
a) titel
b) voornaam
c) achternaam
d) functietitel
e) universiteit of instelling
f) e-mailadres

2.3 Overige belangstellenden kunnen via een contactformulier contact opnemen met het LNVH. In dat geval wordt gevraagd om de volgende gegevens:
a) naam
b) e-mailadres
c) bericht

2.4 Het LNVH verwerkt de in sub 2.1 en sub 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende        doeleinden:
a) uw e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen voor de bijeenkomsten van het LNVH.
b) uw e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van informatie over de activiteiten van het LNVH.
c) uw e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van (gerichte) verzoeken om informatie, input, ondersteuning of deelname.
d) uw e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van de maandelijkse LNVH-nieuwsbrief.
e) uw naam kan worden gebruikt ten behoeve van bemiddeling in functies bij wetenschapsorganisaties en universiteiten (indien u daarvoor toestemming heeft gegeven in uw persoonlijk profiel)
f) uw gegevens worden gebruikt ten behoeve van de monitoring van de samenstelling van het netwerk (denk aan aantal aangeslotenen per universiteit).

2.5 Het LNVH verwerkt de in sub 2.3 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van de maandelijkse LNVH-nieuwsbrief
b) uw e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen voor de openbare bijeenkomsten van het LNVH.

2.6 Onderaan iedere mailing biedt het LNVH u de mogelijkheid om u af te melden.

3. Delen van persoonsgegevens met derden
Het LNVH verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. In het geval van bemiddeling voor functies kunnen aangeslotenen in het persoonlijk profiel aangeven dat gegevens doorgegeven mogen worden aan wetenschapsorganisaties en universiteiten.

4. Bewaartermijnen
Het LNVH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

5. Beveiligingsmaatregelen
5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft het LNVH passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.2 LNVH gebruikt enkel technische en functionele cookies, noodzakelijk voor de werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

5.3 Middels Google Analytics krijgt LNVH inzage in het bezoek op de website, om op deze manier de informatie op de website beter af te stemmen op de voorkeuren van bezoekers. Het LNVH heeft het volgende ondernomen om de verwerking van persoonsgegevens aan de hand van deze analytische cookies privacyvriendelijk te maken:
-Het afsluiten van een bewerkersovereenkomst met Google
-Het laatste octet van het IP-adres van websitebezoekers anonimiseren
-De functie ‘Gegevens delen’ is uitgezet
-Het LNVH maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
6.1 Aangeslotenen kunnen via het account van het LNVH persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen.

6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met het LNVH-bureau: info@lnvh.nl

6.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop het LNVH uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het LNVH-bureau: info@lnvh.nl

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het LNVH-bureau: info@lnvh.nl 

7. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

LNVH, 17 mei 2018