Huishoudelijk reglement


Huishoudelijk reglement

De Stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) heeft als doel het bevorderen van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen de universitaire gemeenschap. Voor het bereiken van dit doel kent de stichting ‘aangeslotenen.'

Aangeslotenen
Definitie: Aangeslotenen bij het netwerk zijn vrouwelijke hoogleraren en vrouwelijke UHD's, die door het invullen van hun profiel op de website LNVH toestemming hebben gegeven in het netwerkbestand te worden opgenomen.

Rechten en plichten van aangeslotenen en bestuur

 • Aangeslotenen dragen bij aan het vergroten en in stand houden van het netwerk door nieuw benoemde (of tot nu toe onbekende) vrouwelijke hoogleraren/UHD's attent te maken op het bestaan van het netwerk en (adres)gegevens aan het bestuur door te geven;
 • Het bestuur neemt contact op met betreffende vrouwen door het sturen van informatie over het netwerk;
 • Het bestuur van het LNVH heeft het bestand van aangeslotenen onder haar beheer;
 • Aangeslotenen kunnen te kennen geven wanneer zij een vergadering van het bestuur willen bijwonen, waarbij het bestuur het recht behoudt om ook besloten vergaderingen te houden;
 • Na schriftelijk verzoek van drie aangeslotenen of op verzoek van het bestuur kunnen niet-aangesloten vrouwelijke hoogleraren een bestuursvergadering bijwonen;
 • Op verzoek kunnen verslagen van (niet besloten) vergaderingen worden toegezonden;
 • Het bestuur is verplicht om:
  a. bij bestuurswisselingen de aangesloten hoogleraren te informeren over nieuwe kandidaten,
      tegenkandidaten kunnen op voordracht van vijf aangesloten hoogleraren worden ingediend;
  b. bij uitgaande persberichten er naar te streven de aangeslotenen te raadplegen en in ieder geval
      tijdig te informeren.
 • Het bestuur is verplicht de aangeslotenen te raadplegen over:
  a. de hoogte van de donatie;
  b. statutenwijzigingen;
  c. gebruik databestand.

Bijeenkomsten

 • Het bestuur organiseert jaarlijks voor de aangeslotenen een bijeenkomst, waarin verantwoording wordt afgelegd over de bestuursactiviteiten;
 • Naast bespreken van het jaarverslag wordt aandacht geschonken aan:
  a. lopende activiteiten;
  b. geplande activiteiten;
 • De bijeenkomsten worden tijdig bekend gemaakt en gehouden op een makkelijk te bereiken plaats op een in overleg gekozen datum en tijd;
 • Aangeslotenen krijgen ruimschoots gelegenheid om agendapunten aan te dragen;
 • Deze bijeenkomsten kunnen ook door niet-aangesloten vrouwelijke hoogleraren en UHD's worden bijgewoond;
 • Verder kan het bestuur themabijeenkomsten en andere activiteiten die aansluiten bij de wensen van de aangeslotenen organiseren;
 • Op verzoek kunnen bijeenkomsten worden georganiseerd voor bepaalde groeperingen uit het netwerk, bijv. behorende tot een bepaalde discipline, universiteit, etc.

Communicatie

 • Het bestuur stelt de aangeslotenen jaarlijks, en voorts zo vaak als nodig is, op de hoogte van:
  a. het jaarverslag;
  b. mededelingen over ondernomen activiteiten;
  c. voor het netwerk belangrijke ontwikkelingen;
  d. relevante artikelen e.d.;
  e. mededelingen e.d. op verzoek van (een van de) aangeslotene.
 • Bij de communicatie wordt met name gebruik gemaakt van e-mail en internet (website)

Financiën / donatie

 • De aangeslotenen dragen door het betalen van een jaarlijkse donatie bij aan de geldmiddelen van het netwerk;
 • De hoogte van de donatie wordt jaarlijks in een bijeenkomst van de aangeslotenen vastgesteld;
 • De jaarlijkse donatie betreft geen verplichting;
 • Het bestuur van de stichting als wel de aangeslotenen krijgen een vergoeding voor t.b.v. de stichting gemaakte kosten. Hiertoe dienen van tevoren schriftelijke afspraken te worden gemaakt

Het bestand (inhoud en gebruik)

 • In het bestand worden alle voor het netwerk relevant geachte (persoons)gegevens opgeslagen (zie profiel op extranet);
 • Uitbreiding van de gegevens in het bestand is in overleg met de aangeslotenen mogelijk (bijv. van lidmaatschappen van maatschappelijke en/of academische commissies/besturen);
 • Op verzoek kunnen overzichten worden gegeven aan de aangeslotenen;
 • Aan derden kunnen alleen gegevens worden verstrekt indien het gebruik past binnen de doelstelling van het netwerk en de toezegging wordt gedaan dat de gegevens niet verder worden verspreid.

Besproken op Netwerkbijeenkomst d.d. 29 november 2001
Vastgesteld door het bestuur d.d. 7 februari 2002, webversie maart 2010