menu
NL EN

BEKENDE BEELD BLIJFT BESTAAN: STERKE DALING PERCENTAGE VROUWEN BIJ ELKE STAP CARRIÈRELADDER

Het percentage vrouwen neemt in elke functiecategorie toe, ook onder de vrouwelijke universitair hoofddocenten waar er het voorgaande jaar nog een daling te zien was. Van de afstudeerders aan de Nederlandse universiteiten is meer dan de helft vrouw (53%). Bij de promovendi is 43,6% vrouw en bij universitair docenten 41,9%, van de universitair hoofddocenten is 29,4% vrouw. In Nederland bedraagt het percentage vrouwelijke hoogleraren 24,2%. Ondanks de groei in elke functiecategorie, neemt het aandeel vrouwen per stap op de carrièreladder nog altijd sterk af.


OPVALLENDE DALING GROEIPERCENTAGE VROUWELIJKE HOOGLERAREN

De afgelopen jaren nam de gemiddelde groei van het percentage vrouwelijke hoogleraren steeds toe, naar een hoogtepunt van 2,2 procentpunt groei in 2018. Toen werden er in het kader van de Westerdijk Talent Impuls middelen beschikbaar gesteld voor de benoeming van 100 ‘extra’ vrouwelijke hoogleraren, bovenop de streefcijfers. Deze groei zakt een jaar later terug naar 1,1 procentpunt. Dit laat zien dat specifieke acties buiten het reguliere benoemingsproces om nodig zijn om versnelling te creëren. Willen deze acties geen remmende invloed hebben in de jaren erop, moet ook de aandacht voor doorstroom via de reguliere processen hoog worden gehouden.


HET AANDEEL VROUWELIJKE HOOGLERAREN STIJGT BIJ 12 VAN DE 14 UNIVERSITEITEN

Bij 12 van de 14 universiteiten stijgen de percentages vrouwelijke hoogleraren. De Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam zagen hun percentages vrouwelijke hoogleraren licht afnemen. De Open Universiteit nadert met 39,9% de 40% vrouwelijke hoogleraren, Maastricht University doorkruist met 30,1% voor het eerst ook de grens van 30% vrouwelijke hoogleraren. De Radboud Universiteit en de Universiteit Leiden zijn ruim over de 29% vrouwelijke hoogleraren heen. De Technische Universiteit Delft is met 16,9% hekkensluiter.


UNIVERSITEITEN ZETTEN NIEUWE STIP OP DE HORIZON – STREEFCIJFERS VOOR 2025

Begin 2020 verzocht het LNVH de universiteiten streefcijfers voor vrouwelijke hoogleraren op te stellen voor de periode 2020-2025. De nieuwe streefcijfers zijn tevens een van de eerste concrete doelen van het Nationaal Actieplan voor Diversiteit en Inclusie in hoger onderwijs en onderzoek dat minister Van Engelshoven (OCW) in september lanceerde. Alle 14 universiteiten hebben gehoor gegeven aan het verzoek en nieuwe stippen op de horizon gezet. Worden de streefcijfers behaald, dan zal in 2025 geen enkele universiteit meer een percentage vrouwelijke hoogleraren onder de 25% hebben. Bovendien is dan met 31,2% voor het eerst gemiddeld 1 op de 3 hoogleraren vrouw. Met deze nieuwe streefcijfers zijn we in 2025 het punt van de critical mass voorbij.


BLIJVEN WE WACHTEN TOT 2041?

Blijven de percentages vrouwelijke hoogleraren met ditzelfde groeitempo stijgen, dan bereiken we ultimo 2041 een evenredige m/v-verdeling onder de hoogleraren. Vorig jaar lag deze prognose op 2042.

DOWNLOADS

Dit is een kleine greep uit de bevindingen in de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2020. Download de Monitor voor meer informatie over onder andere functiecategorieën, salarisschalen, leeftijd, Glazen Plafond Indexen, wetenschapsgebieden, umc’s en academisch management.Download de Monitor


monitor 2020 grafieken 2020

Download de eerdere Monitors


OVER HET LNHV

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren is een netwerk-, kennis- en belangenbehartigingsorganisatie - met meer dan 1400 aangesloten vrouwelijke UHD’s en hoogleraren. Het LNVH zet zich in voor een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap, voor een verbetering van de positie van vrouwen in de wetenschap en een inclusieve academie. Eens per jaar brengt het de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren uit. De Monitor geeft inzicht in de actuele man-vrouw verdeling in de wetenschap en de percentages vrouwelijke wetenschappers en bestuurders aan de Nederlandse universiteiten, universitair medische centra en in andere wetenschappelijke organisaties. Daarmee vormt de Monitor de fundering onder maatregelen en beleid op het gebied van genderdiversiteit, zet het aan tot actie en geeft het inzicht in waar de obstakels zich bevinden in de nog altijd gebrekkige doorstroom van vrouwen naar de top.


Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
Postbus 3021 3502
GA Utrecht
info@lnvh.nl
www.lnvh.nl