HR platform sociale veiligheid & ethisch leiderschap


27 Feb 2020

HR platform sociale veiligheid & ethisch leiderschap

Op 13 februari kwam het LNVH HR platform bijeen. In dit platform brengt het LNVH de HR beleidsadviseurs gender/diversiteits/talentbeleid van universiteiten, UMC’s en koepelorganisaties bijeen voor kennisuitwisseling en het stimuleren van samenwerking. Het thema van de bijeenkomst: sociale veiligheid. Dit onderwerp staat sinds het verschijnen van het LNVH rapport ‘Harassment in Dutch academia’ hoog op de agenda’s en er is dan ook grote behoefte om kennis, kunde en ervaring te delen. In aanloop naar deze meeting maakte de VSNU een overzicht van de genomen maatregelen op het gebied van sociale veiligheid. Bekijk dit overzicht hier.

De VSNU was tevens aanwezig bij het overleg. De uitkomsten van het overleg worden meegenomen in het HRNU-overleg van HR-directeuren en het thema staat tevens op de agenda van het rectorencollege. Het LNVH besprak daarnaast met de aanwezigen de follow up die zal worden gegeven aan het onderzoeksrapport van het LNVH in de vorm van een adviesvraag die vanuit OCW bij de KNAW zal worden neergelegd en waarbij er een commissie zal worden samengesteld die zich zal buigen over aanbevelingen voor het structureel uitbannen van wangedrag en intimidatie uit de wetenschap. Het LNVH zal nauw samenwerken met zowel KNAW als OCW in dit proces. Daarnaast werd er geïnformeerd over de Inspectie SZW die naar aanleiding van het LNVH rapport in de op handen zijnde inspectie van het HO en WO ook zal gaan inspecteren op wangedrag en intimidatie. Na de meeting bood het LNVH een training ‘Ethisch Leiderschap’ aan.